Правовий аудит

Правова корпорація, виходячи з об'єктивної необхідності, виявленої в процесі співпраці з клієнтами у банківському секторі, пропонує актуальний вид правової послуги:

Правовий аудит Legal DD - правовий аналіз об'єкта перевірки на предмет відповідності нормам чинного законодавства, судової практиці, а також на предмет наявності ризиків.

 • Комплексний правовий аудит бізнеса, основних контрагентів, активів що купуються і продаються. Являє собою детальний виклад всієї інформації про об'єкт перевірки та його діяльність. Може бути використаний в угодах злиття та поглинання, при проведенні внутрішнього незалежного аудиту, перевірки основних контрагентів, прийняття рішення щодо об'єкта інвестування.
 • Правовий аудит окремих угод і операцій, що укладаються, і проводяться компаніями. Являє собою юридичну експертизу проектів договорів, аналіз системи розрахунків за договорами, умов поставки товару (надання послуг, виконання робіт).
 • Правовий аудит конфліктів являє собою оцінку можливих ризиків конфлікту, медіація (переговори і взаємовигідне вирішення конфліктної ситуації), рекомендації оптимального його вирішення (можливе застосування дисциплінарних, судових і адміністративних методів вирішення конфлікту)

Проведення Legal DD дозволить GDF, безпосередньо акціонерам (власникам) бізнесів, менеджменту, інвесторам та іншим зацікавленим особам групи:

 • Отримати вичерпну і головне незалежну інформацію про об'єкт перевірки.
 • Уявлення про легальність і захищеність об'єкта перевірки, бізнесу.
 • Оцінити ймовірність настання негативних наслідків застосування (не застосування) конкретних правових норм.
 • Виробити стратегію усунення виявлених порушень і «правового очищення» компанії.
 • Зробити бізнес більш «прозорим» і підвищити його ліквідність.
 • Розробити стратегію і тактику протидії можливому ворожому поглинанню активів групи.
 • Ризики невиконання грошових зобов'язань контрагентами..
 • Ризики фінансових санкцій з боку контрагентів, перевіряючих органів.
 • Ризики визнання недійсними (нікчемними) правочинів.
 • Ризики визнання недійсними рішень, прийнятих органами управління.
 • Ризики відкликання ліцензій та дозволів.
 • Ризики залучення до кримінальної та/або адміністративної відповідальності посадових осіб та ін.
 • Перевірка організації і якості роботи юридичних служб компаній групи.
 • Проведення переговорів у формі інтерв'ю з менеджментом об'єкта перевірки.
 • Розробка схем захисту від недружніх злиттів і поглинань, від захоплення компаній і активів групи.
 • Розробка варіантів дружніх і не дружніх поглинань нових активів для групи.
 • Рекомендації щодо приведення документів і дій у відповідність з чинним законодавством.
 • Рекомендації щодо оскарження процесуальних судових, слідчих документів, рішень органів влади, місцевого самоврядування та ін.
 • Структурування угод (детальна розробка схеми угоди з метою оптимізації її параметрів і мінімізації ризиків).
 • Аналіз і вивчення історії створення компанії/групи компаній.
 • Аналіз і вивчення правової чистоти операцій з корпоративними правами.
 • Аналіз і вивчення структури корпоративного управління.
 • Аналіз і вивчення спеціального державного регулювання/антимонопольного законодавства.
 • Аналіз і вивчення підстав виникнення прав власності на основні засоби, незавершене будівництво, нематеріальні активи, фінансові вкладення.
 • Аналіз і вивчення виникнення прав на об'єкти інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи.
 • Аналіз і вивчення структури дебіторської та кредиторської заборгованості. Комерційні питання (договори, довіреності, непогашені зобов'язання).
 • Аналіз і вивчення забезпечувальних зобов'язань.
 • Аналіз і вивчення трудових відносин.
 • Аналіз і вивчення судових спорів та претензії контрагентів, в тому числі, оцінка ризиків притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності.
 • Моніторинг досудових розслідувань по кримінальних справах.
 • Узгодження обсягу DD / Узгодження критеріїв оцінки ризиків / Узгодження виду DD.
 • Визначення складу робочої групи виконавця.
 • Укладення угоди про надання послуг Legal DD.
 • Збір документів та інформації, необхідних для здійснення DD.
 • Виконання DD на підставі наданих документів.
 • Аналіз і оцінка ризиків.
 • Надання рекомендацій щодо мінімізації ризиків.
 • Складання підсумкового висновку (звіту).

Результатом Legal DD є висновок (звіт) Виконавця, в якому відображаються:

 • Ступінь ризику укладення тієї чи іншої угоди, комплексу операцій чи діяльності компанії, групи компаній в цілому.
 • Необхідність виправлення недоліків документації.
 • Розробка та складання необхідних документів.
 • Підготовка змін до установчих документів.
 • Необхідність реєстрації прав на об'єкти нерухомості.
 • Рекомендації щодо приведення структури корпоративного управління групи у відповідність із законодавством.
 • Рекомендації щодо схвалення вчинених товариством значних правочинів, угод із зацікавленістю.
 • Оформлення необхідних рішень органів управління компаній групи.
 • Узгодження відповідних дій з державними органами.
 • Розкриття обов'язкової інформації.
 • Схеми захисту від недружніх злиттів і поглинань, від захоплення компаній і активів групи.
 • Рекомендації щодо приведення документів і дій у відповідність з чинним законодавством.

Варіанти співпраці:

Укладається корпорацією зі структурою власника. При цьому Аутсорсинг передбачає:
 

 • передача організацією на підставі договору аутсорсингу певних бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у відповідній області
 • безперервний юридичний супровід діяльності Клієнта. Дана практика працює як профілактика виникнення правових проблем і дозволяє мінімізувати правові, фінансові та комерційні ризики
 • оптимальну форму співпраці юридичної компанії та клієнта з питань комплексного супроводу бізнесу
 • є взаємовигідною формою співпраці юридичної фірми і Клієнта, так як в результаті укладення договору Клієнт отримує довгострокові і довірчі відносини з фірмою, а фірма, у свою чергу, оперативно виконує поставлені перед нею завдання.

Відмінні риси роботи на підставі договору аутсорсингу: на відміну від послуг сервісу і підтримки, що мають разовий, епізодичний, випадковий характер і обмежених початком і кінцем, на аутсорсинг передаються зазвичай функції по професійній підтримці безперебійної працездатності окремих систем та інфраструктури на основі тривалого контракту (не менше 1 року)

• Договір укладається на середній термін для виконання конкретного обсягу робіт.
• Договір може мати різне наповнення залежно від поставлених цілей і завдань.

 

Наприклад: Клієнт бажає провести правову оцінку діяльності одного з своїх підприємств. У цьому разі, укладається договір правового аудиту, метою якого є виявлення ризиків та надання конкретних рекомендацій.

 • Договір укладається безпосередньо з власником бізнесу
 • Метою укладення Договору є найбільш повний захист інтересів саме власника
 • Корпорація бере на себе зобов'язання працювати виключно в інтересах власника, і має право перевіряти підконтрольні йому структури з метою проведення правового аудиту. Таким чином, корпорація доповідає безпосередньо власнику про всю виконану роботу і виявлені ризики.
Зв'яжіться з нами